Kyrkofullmäktiges protokoll

2017

2018

Information från kyrkorådets sammanträden

Kyrkorådets sammanträde 11.11.2019

Kollektlistan för år 2020

Kyrkorådet fastställde kollektlistan och kapellråden kompletterar med de fria kollekterna.

Försäljning av prästgården i Dragsfjärd

Kyrkorådet beslöt att Dragsfjärds prästgårds sätts till försäljning.

Kyrkobokföringen centraliseras till centrala regionalregister

Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt möte i december 2018 att kyrkobokföringen och de funktioner som gäller folkbokföringen från och med ingången av 2022 ska skötas centralt av regionala centralregister. Församlingarna ska alltså fatta beslut om att ansluta sig till ett centralregister eller bilda ett sådant. Enligt Kyrkostyrelsen borde församlingarna göra beslut i ärendet inom detta år. 

Centraliseringen innebär att de enskilda församlingarna efter år 2021 inte längre sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de lagstadgade kyrkliga förrättningarna och folkbokföringen, utan dessa uppgifter handhas av de regionala centralregistren.

Kyrkorådet diskuterade ärendet men inget beslut gjordes.

Verksamhetsplanerna för år 2020

Kyrkorådet tog del, diskuterade och antecknade verksamhetsplanerna för år 2020 till kännedom.

Begravningsplatssyn

Kyrkorådet tog del av Hitis kapellförsamlings rapport för synen på begravningsplatserna.

Caruna Ab anhåller om nyttjadnerätt till ledningsområde i Labbnäs

Kyrkorådet beslöt att församlingen ingår avtal med företaget Caruna Ab om nyttjanderätt till ledningsområde på fastigheten Labbnäs (fastighetsbeteckning 322-503-1-14)

Protokollet är framlagt till påseende under tiden 21.11 – 21.12.2019 på församlingskansliet under kanslitid (måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 – 15.00)

Kyrkorådets sammanträde 7.10.2019.

Församlingsstrukturen
Diskussioner om att ändra församlingsstrukturen har förekommit en längre tid. Biskop Björn Vikström besökte församlingen 6.2.2019 och informerade personal och förtroendevalda om nya möjligheter som kommer i.o.m. den nya kyrkolagen som träder i kraft år 2020. Biskopen föreslog att en liten grupp kunde utses för att diskutera hur en ny struktur för församlingen kunde se ut. Detta har vi gjort och arbetsgruppen som kyrkorådet utsåg 25.3.2019 har haft hjälp av numera pensionerade kyrkoherden Anders Laxell. Laxell har stor erfarenhet av församlingsarbete och strukturarbete. Han deltog i mötet och redogjorde för en modell som han och arbetsgruppen har utformat.

Kyrkorådet tog del av arbetsgruppens förslag till ny församlingsstruktur och beslöt vänta och se hur propositionen går vidare i Riksdagen. Anders Laxell besöker alla kapellråd och informerar i ärendet.

Konfirmandundervisningens verksamhetsplan i Kimitoöns församling 2019 – 2020
Kyrkorådet godkände konfirmandundervisningens verksamhetsplan i Kimitoöns församling 2019 – 2020.

Personalutbildningsplanen för år 2020
Kyrkorådet fastställde personalutbildningsplanen för år 2020.

Kimito kyrkas renovering – Val av byggnadskommitté
Kyrkorådet utsåg enhälligt följande medlemmar till byggnadskommittén för Kimito kyrkas renovering:  Rabbe Sjöberg (ordförande), Teijo Pitkäranta, Kaj Haga, Benita Guseff och Ben Johansson. Peik Cygnel fungerar som sekreterare.

Ansökan om byggnadsunderstöd
Kyrkorådet beslöt att hos Kyrkostyrelsen ansöka om byggnadsunderstöd på 25 000,00 euro (70 % av de totala kostnaderna) för målning av yttertaken, rännor och stuprännor på Hitis kyrka, Hitis klockstapel, Hitis bårhus och Hitis förråd.

Anlitande av utomstående sakkunskap i fastighetsärenden
Kyrkorådet beslöt att församlingen anlitar utomstående sakkunskap då det gäller inventering av fastigheterna, ansvar för kommande fastighetsrenoveringar samt hjälp med eventuella fastighetsförsäljningar och att Fma Mikael Sjöblom anlitas. Kapellråden samt de anställda involveras när man diskuterar användningsbehovet av fastigheterna

Carunas anhållan
Kyrkorådet beslöt att församlingen ingår avtal med företaget Caruna Ab om nyttjanderätt till ledningsområde på fastigheten Stubbnäs längs Enholmsvägen.