GEMENSAMT ANSVAR INSAMLINGEN 2022

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i utvecklingsländernas katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022. 

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Coronapandemin har ökat upplevelsen av ängslan och hopplöshet bland de unga. Med insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar vill man erbjuda vuxenstöd med låg tröskel i de ungas vardag. De unga behöver vuxna som kan lyssna och dela ungdomstidens sköra och sårbara känslor, och vid behov ge stöd i svåra stunder.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen.

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av dessa medel blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd.

Den andra hälften av de medel som styrs till Finland 2022 går till Lasten ja nuorten keskus, där man utvecklar lågtröskeltjänster som främjar barns och ungas välfärd. Stödet riktas i synnerhet till 15–19-åringarna, bland vilka det finns många unga som lidit av distansundervisningen och isoleringen och som upplever ensamhet, ångest och hopplöshet.

I krisområdena hjälper man barn och unga tillbaka till skolan

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt undan inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända efter att ha levt som flyktingar i bland annat grannlandet Uganda.

I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan, eftersom såväl beredskap som utrustning för distansundervisning saknades. Den globala pandemin har förvärrat den redan svåra situationen och minskat möjligheterna till utkomst för de mest utsatta familjerna.

#gemensamtansvar2022 #bidratillminmorgondag

Insamlingen Gemensamt Ansvar har sedan 1950 verkat som en folkrörelse för kärlek till nästan och är en av de största årliga medborgarinsamlingar som ordnas i Finland. Den insamling som inleds 6.2.2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin i Finland och ute i världen. Av de insamlade medlen styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp, med vilken man i katastrofsituationer snabbt kan inleda nödhjälpsarbetet i krisområdena. 20 procent av de insamlade medlen 2022 styrs till insamlingens finländska samarbetspartner, Lasten ja nuorten keskus, som bl.a. utvecklar ett mångsidigt uppsökande ungdomsarbete och erbjuder fler trygga vuxna i de ungas vardag. 20 procent av de insamlade medlen blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. Som Gemensamt Ansvar-biskop för insamlingen 2022 fungerar biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen.

Hur kan jag delta?

Du kan lätt göra en inbetalning genom att klicka på nedanstående bild så kommer du till insamlingsformuläret eller genom att göra en inbetalning till något av följande kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28

Referensnummer: 305271

 

Du kan också använda MobilePay, då är numret 82221 / Kimitoöns församling

 

 

Genom att klicka på bilden så kommer du till mönstret för Gemensamt Ansvar sockorna.