Kyrkorådets sammanträde 11.11.2019

18.11.2019 12.09

Kollektlistan för år 2020

Kyrkorådet fastställde kollektlistan och kapellråden kompletterar med de fria kollekterna.

Försäljning av prästgården i Dragsfjärd

Kyrkorådet beslöt att Dragsfjärds prästgårds sätts till försäljning.

Kyrkobokföringen centraliseras till centrala regionalregister

Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt möte i december 2018 att kyrkobokföringen och de funktioner som gäller folkbokföringen från och med ingången av 2022 ska skötas centralt av regionala centralregister. Församlingarna ska alltså fatta beslut om att ansluta sig till ett centralregister eller bilda ett sådant. Enligt Kyrkostyrelsen borde församlingarna göra beslut i ärendet inom detta år. 

Centraliseringen innebär att de enskilda församlingarna efter år 2021 inte längre sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de lagstadgade kyrkliga förrättningarna och folkbokföringen, utan dessa uppgifter handhas av de regionala centralregistren.

Kyrkorådet diskuterade ärendet men inget beslut gjordes.

Verksamhetsplanerna för år 2020

Kyrkorådet tog del, diskuterade och antecknade verksamhetsplanerna för år 2020 till kännedom.

Begravningsplatssyn

Kyrkorådet tog del av Hitis kapellförsamlings rapport för synen på begravningsplatserna.

Caruna Ab anhåller om nyttjadnerätt till ledningsområde i Labbnäs

Kyrkorådet beslöt att församlingen ingår avtal med företaget Caruna Ab om nyttjanderätt till ledningsområde på fastigheten Labbnäs (fastighetsbeteckning 322-503-1-14)

 

Protokollet är framlagt till påseende under tiden 21.11 – 21.12.2019 på församlingskansliet under kanslitid (måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 – 15.00)

« Till nyhetslistan