Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt. Rätt till en grav överlåts i samband med ett dödsfall. Gravrätt kan samtidigt överlåtas även till den avlidnes anhöriga, som därmed blir innehavare av gravrätten.

Kimitoöns församlings kyrkofullmäktige har fastställt att gravrätten i församlingen överlåts för 25 år. Gravrättens giltighetstid räknas från ingången av det kalenderår som följer på överlåtelsen av graven. Giltighetstiden för gravrätten kan på ansökan av rättsinnehavaren förlängas med 20 år. 

Den som innehar en gravrätt företräder dem som får gravsättas i graven och har ansvar över att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Återtagande av gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt.

Kimitoöns församling har datoriserat sitt gravregister och från och med år 2014 har det därför funnits möjlighet att kontrollera vilka gravars rätter som gått ut och bör förlängas.

Gravrätten för de gravar som förses med ett meddelande, före maj 2020, har gått ut på begravningsplatserna i Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. En förteckning över gravarna kommer att finnas till påseende på församlingskansliet. Gravrättsinnehavaren ges tillfälle att avlägsna gravvården (gravstenen, korset) från graven. Om gravvården inte har avlägsnats före den 31 juli 2021, övergår gravvården utan vederlag till huvudmannen för begravningsplatsen. Gravrättsinnehavaren kan även förlänga gravrätten på 20 år före den 31 januari 2021 till en kostnad om 200 euro per gravplats.

 

Solen som lyser över gravstenar i rad på Kimito gravgård.